Debattartiklar till 31/5, tyvärr inte publicerade men väl värda att läsa och ha med i vår argumentsamling för framtiden.

Nyhet, Opinion

2015-05-28

”Mors dagar” kan bli många fler, lyckligare och mer jämställda genom Rökfritt Sverige 2025

Elva procent av Sveriges kvinnor och nio procent av männen rökte dagligen 2014. Det är vid internationella jämförelser en ganska låg siffra. Ändå dör 12 000 människor per år i Sverige som en följd av rökning.

Rökningen tar livet av hälften av rökarna, ofta genom olika typer av cancer och hjärt-kärlsjukdom; i genomsnitt förkortas livet med tio år. Många utvecklar kroniska sjukdomar och sista perioden av livet präglas av dålig hälsa. Om mamman röker under graviditet riskerar barnet tillväxthämning och död i livmodern. Barn till rökare löper ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, astma och luftvägsinfektioner.

Rökning är vanligast bland personer med kort utbildning och låg inkomst, grupper som ofta även har andra riskabla levnadsvanor. Arbetare röker mer än tjänstemän. Daglig rökning är mycket vanligare bland socialt och ekonomiska utsatta grupper samt psykiskt sjuka, t ex. arbetslösa, de som har sjukpenning/-ersättning eller saknar kontantmarginal, de som är i kontakt med psykiatrin och de som är i beroendebehandling. Bland personer som utbildat sig efter gymnasiet rökte fem procent mot 14 procent hos de med lägre utbildning. För låginkomsttagare är siffran 16 procent och för höginkomsttagare är siffran 5 procent.

Rökningen har de senaste tio åren minskat i alla grupper, men skillnaderna mellan socioekonomiska grupper har snarast ökat. Till exempel har dagligrökning bland yrkesarbetande kvinnor minskat kraftigt, medan man inte ser samma utveckling bland kvinnor som har sjukpenning/ersättning.

Rökningen drabbar de mest utsatta hårdast, och rökning orsakar och förstärker skillnader i hälsa. WHO:s ramkonvention om tobak som Sverige antog 2005 innefattar effektiva åtgärder som att höja priset, utvidga de rökfria miljöerna, varningsbilder samt paket utan varumärkessymboler.

Samtidigt bör samhället erbjuda lättillgänglig tobaksavvänjning. Sedan dess har det tillkommit ytterligare evidens och erfarenhet vad gäller avvänjning. Många möjligheter till förbättring finns: -Intensiv rökavvänjning, så kallade ”Guld-Standard Program”, har visat bäst resultat i verkliga livet, och visar goda resultat oavsett sociala och ekonomiska skillnader. -De rökstoppsprogram som erbjuds i Sverige bör kvalitetssäkras, och vi bör börja jämföra effekt och kostnader med andra länder. Danmark och England har exempelvis system för nationell uppföljning. På så vis förbättras metoderna, forskning stimuleras och kunskap sprids. -Rökfri psykiatri. Ny evidens kom för drygt ett år sedan om den positiva effekten av rökstopp på såväl depression, ångest, stress som livskvalitet. Totalt rökfri psykiatri fungerar bra i vardagen på andra ställen i Europa. Ett exempel är Barcelona. Inte minst finns ett behov av en utvecklad nationell policy och handlingsplan.

Allt fler tunga organisationer i Sverige ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Sverige behöver få till ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025, och det innefattar att skapa en realistisk plan för de kommande tio åren. Tanken är att rökningen i Sverige 2025 ska vara nere på en mycket låg nivå. Rökfritt Sverige 2025 skulle minska lidande och tidig död och samtidigt motverka samhällets ökande klyftor vad gäller hälsa och ekonomi. Det vore en ytterst kostnadseffektiv investering i hälsa. Flera länder har satt ett sista årtal; Nya Zeeland och Irland år 2025, Skottland 2034 och Finland år 2040. Sverige har ett någorlunda gynnsamt läge med relativt låg förekomst av rökning. Därför är Rökfritt Sverige 2025 realistiskt – men inget som kommer av sig självt. Rökning skapar ohälsa, ofrihet, fattigdom och skadar vår miljö. Rökning förstärker ojämlikhet; arbetslösa, lågutbildade, psykiskt sjuka och ensamstående kvinnor är bland de grupper som röker mest.

Detta år sammanfaller MORs dag och WHO’s antitobaksdag – en händelse som ser ut som en tanke. Vill vi ha en friskare, rikare och mer jämlik befolkning? I så fall bör Sveriges Riksdag ta beslut om – Rökfritt Sverige 2025.

Hanne Tönnesen, Professor, Överläkare, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus

Matz Larsson, Överläkare, Med Dr, Kardiologi- Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Styrelseledamot Läkare mot Tobak

Stella Cizinsky, Överläkare, Verksamhetschef Hjärt- Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län

Jihad Menhem, ordförande för Folkhälsoberedningen, Region Örebro län

Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak

 

Grattis på Mors Dag

En tobaksfri värld, kan man tänka sig en bättre gåva till världens alla mödrar på mors dag! – Är du beredd att bidra? I år infaller den av Världshälsoorganisationen instiftade Tobaksfria dagen 31 maj och Mors dag på samma dag.

Eftersom en tobaksfri värld är den bästa gåva vi önskar ge alla mödrar, så ger vi här en vision om hur det kunde se ut… Vi ser inte längre någon rökning på gator och torg. Vi slipper fimpar som skräpar ner och förgiftar naturen. Ingen, varken barn eller vuxna röker på skolgårdar, lekplatser eller på andra ställen där barn och unga vistas. Vi ser inte ett enda spår av tobaksbolagens dödliga produkter, varken i butiker, på nätet, i parker eller på gatorna. Barn och vuxna har fått mer tid för varandra och familjens ekonomi har blivit bättre. Människor mår bättre och lever längre. Ingen behöver tänka på att undvika platser på grund av astma och allergier mot rök, eller att barnen utsätts för tobaksrök i sitt eget hem. Alla miljöer är rökfria. Många har blivit fria från sitt tobaksberoende vilket skapar en stolthet över att äntligen ha klarat av det som man drömt om och önskat så länge.

Men vi lever trots denna stora förändring ännu några decennier med konsekvenserna av tobaken. De 32 människor som idag dagligen avlider i rökrelaterade sjukdomar bara i Sverige, kommer att minska i antal för varje år. Och de 100 000 människor som insjuknar så svårt årligen på grund av rökning att de kräver sjukhusvård, kommer att minska successivt. Det handlar framförallt om i hjärtinfarkt, stroke, KOL, cancer och däribland det som alla mödrar mest fruktar: bröstcancer.

Den största vinsten för samhället och den största gåvan till alla mödrar är att inte behöva oroa sig för att barnen ska börja använda tobak. Att de i stället får stöd av en omgivning som är tobaksfri och som ser det som en självklarhet att skydda barn och unga från påverkan av tobaksindustrin. Så underbart med ny kunskap! När vi var unga visste man inte bättre, och många började röka… Idag vet vi att det är livsfarligt, att man dör av rökning.

Insikten om att vi hade en produkt – cigaretter – som årligen tog livet av mer än 6 miljoner människor, mer än alla krig och farsoter i världen tillsammans, ledde till krafttag från världens länder. Sveriges regering var en av de ledande, då de med Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som riktmärke, drev arbetet och tillsatte de ekonomiska resurser som krävdes för att nå målet.

Det fanns inga andra alternativ än att arbeta för att lägga ner den industri som utstuderat och hämningslöst tjänade miljarder på mänskligt lidande och död.

Man började också räkna på samhällskostnaderna. Bara i Sverige uppgick de vid den tiden till 30 miljarder årligen. Vi lever nu efter förändringen i ett civiliserat samhälle, där vi värnar medborgarnas hälsa och inte längre saluför dödliga produkter på bästa säljplats i livsmedelsbutikerna och där vi skyddar våra barn och unga i enlighet med WHO:s Tobakskonvention. Det är vi tacksamma för.

Varma gratulationer på Mors dag! Vi hoppas att du vill bidra till att förverkliga gåvan!

Avsändare:

Agneta Alderstig, VISIR

Alexandra Charles, 1,6 miljonerklubben

Hans Gilljam, Läkare mot Tobak

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak

Ingrid Talu, Lärare mot Tobak

Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak

Ywonne Wiklund, Tobakspreventivt nätverk Landsting och Regioner

Vad vill du veta mer om?