Gediget förarbete framgångs-
faktor bakom Tobakshjälpen

Digitalt stöd för tobaksstopp har många fördelar. Det har Tobakshjälpen, som startades 2019, visat. Konceptet är lyckat både för patienter och behandlare. Det säger Marita Andersson och Lina Jarledal Blom som samverkar med i Sydöstra sjukvårdsregionen med utvecklingen av Tobakshjälpen. 
– Det ska vara enkelt både att ge och få rätt stöd, menar de.  

Tobakshjälpen har samma upplägg som KBT-behandlingar via 1177. Tjänsten består av fyra grundmoduler. Det finns också ytterligare moduler att koppla till utifrån patientens livssituation, till exempel om man är ung, gravid eller har genomgått cancerbehandling. De första 6 månaderna i behandlingen är intensiv och man arbetar med beteendeförändringar, känslor och strategier för att lära sig att vara tobaksfri. Hela programmet pågår i minst 12 månader.  

Skapa rätt förutsättningar innan start 
Digitala behandlingar och tjänster är än mer aktuella efter coronapandemin, då man sett att det kan vara ett både tidseffektivt och kostnadseffektivt sätt att mötas och behandla. Men hur ska man göra för att det ska fungera riktigt bra? Och hur startades Tobakshjälpen upp? 

Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare vid Region Östergötland, är en av tre som har del av tjänst för fortsatt utveckling av arbetet i Sydöstra Sjukvårdsregionen. En av de viktigaste sakerna enligt henne är att tjänsten inte bara ska vara bra utformad för patienterna, utan också enkel att använda för behandlarna. Och för att tjänsten ska fungera smidigt är det viktigt med ett gediget och genomtänkt förarbete. 

–  Vi jobbade i ungefär ett halvår innan vi kom i gång med behandling av patienter, alltså när det infördes i Region Östergötland. 

Den tekniska plattformen och innehållet fanns redan utvecklat och köptes in från Region Jönköping. En viktig aspekt för arbetsgruppen som ansvarade för uppstarten av Tobakshjälpen var förankring och att modellera fram arbetssätt som fungerar i vardagen. 

–  En av våra framgångsfaktorer är att vi genomfört analyser för att kartlägga risker och kunna eliminera hinder. Det har bidragit till möjligheten att skapa rätt förutsättningar vid implementeringen av tobakshjälpen för chefer, administrativ personal, behandlare och patienter.

Riskanalysen har utgått från de faser som finns vid tobaksavvänjning. Tillsammans gick processledaren för Tobakshjälpen, objektspecialist för Stöd och behandling, utvecklingsledare för de inblandade centrumen samt representanter från tobaksavvänjare igenom strukturen, pratade om alla olika delar som ska fungera och hur de ska agera om något inte fungerar. Material till patienter och behandlingsmanual för behandlarna togs fram, och redan innan start utvecklades rutiner, till exempel för hur man ska hitta rätt patienter. 

Börja i liten skala
Arbetet skulle till en början bedrivas via två vårdcentraler och tre mottagningar inom folktandvården. 

–  Vi hade utbildningsinsatser för en liten grupp från primärvården och tandvården, där vi även inkluderade de högsta cheferna. Det var en viktig framgångsfaktor. 

De hade också utbildning på de mottagningar som skulle starta upp först, och behandlarna fick utbildning under en heldag innan påbörjade behandling med patienter. 

–  Hade vi bara delat ut tobakshjälpen till alla tobaksavvänjare utan det förarbete som gjordes hade det inte blivit lika bra, säger Lina Jarleblad Blom.  

Fördelar för patienter och behandlare
Att det blev bra visar de utvärderingar som gjorts. Både patienter och behandlare är nöjda. 

– Tobakshjälpen är ett komplement till det stöd som finns, ett till verktyg i paletten av verktyg för tobaksavvänjning. 

Det finns förutfattade meningar om vilka som använder verktyget, utifrån idéer om vilka som kan hantera en digital tjänst. 

– Men vi hade till exempel en 80-årig kvinna som patient. Hon fick hjälp av sin son med det tekniska. Han hjälpte henne att skaffa bank ID för första gången.  

Alla kan alltså använda verktyget, även om det passar vissa grupper extra bra, exempelvis föräldrar eller människor som jobbar andra tider än klockan 9-17. 

–  Det är förstås viktigt att lägga ned ett eget engagemang och kunna avsätta tid för behandlingen, men en stor fördel är att patienten själv väljer när på dygnet. 

Samverkan betydelsefull
Nu har Tobakshjälpen spridits i landet. Hittills använder 10 regioner programmet. Några regioner är på väg in. Tobakshjälpen och 82 behandlare och under 2021 var antalet patienter 313 stycken. 

En ytterligare positiv konsekvens av arbetet med verktyget är att samverkan mellan regionerna har utvecklats. Bland annat anordnas gemensamma nätverksträffar, där behandlare från Kalmar, Östergötland och Jönköping är med. Tillsammans har man tittat över rutiner och dokument så att man arbetar på samma sätt för att stödja verksamheterna och man har också skapat ett gemensamt utibldningsupplägg för tobaksavvänjarna.

–  Vi har nu en fin arbetskultur där vi har regelbundna avstämningar och hjälpts åt för att skapa bra förutsättningar för både medarbetare och patienter när det gäller tobaksarbetet. 

Förutom det gemensamma metodstödsnätverket, finns nu också ett nationellt nätverk som den regionala arbetsgruppen för tobak driver i Sydöstra sjukvårdsregionen. Där ingår alla anslutna regioner som använder Tobakshjälpen med en representant. Där diskuteras framgångsfaktorer och utvecklingen framåt.  Sen är det upp till varje region att sprida det vidare till sina  behandlare via interna nätverk.  

Kort fakta om Tobakshjälpen
Stöd erbjuds för alla former av tobaksbruk. Rent tekniskt fungerar det så att patienten behöver ha en teknisk device av något slag (exempelvis dator eller iPad), internet och bank-id, eller någon annan identifikationslösning, för att identifiera sig. Patienten går in via  sin inloggning på 1177 och blir tilldelad programmet av en behandlare som öppnar upp modulerna en efter en, allt eftersom patienten har jobbat sig igenom momenten i varje modul. Vill patienten ha personligt stöd kan de kommunicera med behandlaren via tjänsten. Behandlaren tittar på det patienten fyllt i, och ger positiv feedback och svarar på eventuella frågor från patienten. Därefter öppnar behandlaren nästa modul. När programmet är avklarat görs en uppföljning. 

Innan pandemin hade man ett inledande och avslutande fysiskt samtal, men utgörs dessa oftare av digitala videomöten.

Linas tips till er som vill starta upp Tobakshjälpen i er region
Förankra i högsta ledningen innan ni sätter igång. Och börja inte brett direkt, utan skapa först strukturer, och rutiner, för att få det att fungera. Gör pilottest med några få verksamheter. Initiera också nätverksgrupper regionalt, och skapa förutsättning för de som infört programmet att fortsätta stötta behandlarna ute i verksamheten. 

Vill du starta upp Tobakshjälpen i din region kontar du Region Jönköping och Marita Andersson på mail: marita.g.andersson@rjl.se

Vill du veta mer om Region Östergötland arbetet i Tobakshjälpen kan du läsa mer här.

Vad vill du veta mer om?