Lagen om rökförbud innefattar även heat not burn

Det finns de som tror att tobaksprodukter av typen heat not burn (htp) inte omfattas av de rökfria miljöerna som regleras i den nya lagen om tobak och liknande produkter därför att de inte avger någon rök.

Det stämmer inte, säger Ellen Bäckman, tillsynshandläggare på Västmanlands länsstyrelse. Lagen gäller även alla produkter som inhaleras efter förångning.  Hon förklarar att den nya lagen har expanderat rökbegreppet. Det framgår tydligt i lagtextens första paragraf i sjätte kapitlet där det specificeras vad som avses med rökning:

 1. rökning av tobak,
 2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
 3. användning av elektroniska cigaretter,
 4. rökning av örtprodukter för rökning, och
 5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.


Lagtexten är alltså formulerad så att det tydligt framgår att rökning numera anses vara mer än enbart inhalering av traditionella cigaretter. Det innebär att produkter av typen heat not burn innefattas av lagen, men också e-cigaretter och örtprodukter som inhaleras. Dessutom visar lagtexten att det inte är huruvida produkterna innehåller tobak som är det västenliga, utan att de används på ett sätt som motsvarar rökning.

Det innebär alltså att även produkter som inte innehåller tobak omfattas av lagens rökförbud på vissa platser. Ellen Bäckman berättar att ett mål med den nya lagen är att all typ av rökning ska avnormaliseras. Tanken är att lagen ska få effekten att barn och unga inte exponeras för någon form av rökning.

– Om barn inte exponeras för rökning borde det också innebära att de blir mindre benägna att börja röka, säger Ellen Bäckman.


Lagtexten – lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

6 kap. Rökfria miljöer Tillämpningsområde

1 §   Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel
   1. rökning av tobak,
   2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
   3. användning av elektroniska cigaretter,
   4. rökning av örtprodukter för rökning, och
   5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Rökförbud

2 §   Rökning är förbjuden
   1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
   2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
   3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
   4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
   5. i restauranger och på andra serveringsställen,
   6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
   7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
   8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
   9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
   10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

Vad vill du veta mer om?