Lunchmöte om barns rätt till en hållbar framtid – Tobaksfria barn- och ungdomsmiljöer i Uppsala län

Regionala gruppen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 i Uppsala län bjöd under hösten tillsammans med Länsstyrelsen och Regionen in länets politiker verksamma på kommunal, regional och nationell nivå till ett lunchmöte.  Syftet med träffen var att föra en diskussion kring tobaksbruket som fortsatt allvarligt folkhälsoproblem och vad som krävs för en förändring. Ett särskilt fokus lades på barns och ungas rätt till en hälsosam tobaksfri miljö och en hållbar framtid. Deltagarna på mötet fick bland annat en beskrivning av arbetet med tobaksfri skoltid i länet av Carina Hesse Bolin från Hälsoäventyret.

Margareta Pantzar ordförande för regionala gruppen inledningstalade och gav en bild av hur opinionen mot tobaksbruk ser ut: sju av tio barn vill ha en tobakfri skoltid, inga föräldrar vill att deras barn ska börja röka eller snusa, tre av fyra rökare vill sluta och en klar majoritet vill begränsa tobaksindustrins marknadsföring. Hon klargjorde vidare att: ”En nationell handlingsplan bör utformas med utgångspunkt från Barnkonventionen som blir lag 1 jan 2020 och Tobakskonventionen för att målsättningen med Tobacco Endgame ska gå i uppfyllelse. Det tobakspreventiva arbetet på regional och lokal nivå kan då få nödvändig inspiration och vägledning”.

Malena Ranch, regionråd i Uppsala berättade om vad som ligger bakom varför Region Uppsala valt att ansluta sig till Tobacco Endgame. ”Tobakslagen är en stor framgång men min förhoppning är att vi den här mandatperioden ska ta stora kliv framåt i det strategiska arbetet för det väldigt tydliga målet att tobaken ska vara utfasad 2025”, sade hon och fortsatte:

”Samhället har ett ansvar för att erbjuda miljöer som är hälsosamma för människor att leva i. Det är vanligare bland ekonomiskt utsatta och personer med lägre utbildningsnivå att röka och snusa. Och 12 000 människor dör varje år till följd av det. Tobaken är ett av de största hoten mot jämlik hälsa.”

Frågor som diskuterade på mötet var bland annat elevhälsans behov av mer resurser till tobakspreventivt arbete, tobaksindustrins miljöpåverkan och behov av ökade utbildande insatser kring riskerna med e-cigaretter och andra nikotinprodukter.

Vad vill du veta mer om?