Namnlistor för Tobacco Endgame till Folkhälsominister Gabriel Wikström på socialdepartementet. Film på youtube/socialdepartementet och bilder på Facebook – Tandvård mot Tobak!

Måndagen den 1 juni 2015 kl 13.00, på tioårsdagen för införandet av rökfria serveringsställen, samlades representanter från det svenska tobaksnätverket på Socialdepartementet för att gemensamt lämna över namnlistor som samlats in de senaste åren.

Tusentals människor har med glädje stött uppropet ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”. Ett arbete som pågår i många länder i världen där också flera har satt ett slutdatum för tobaken. Några exempel är Irland 2025, Skottland 2034 och Finland 2040.

Tobaksindustrin tjänar miljarder på att miljoner blir sjuka och dör. I Sverige dör 32 personer varje dag i rökrelaterade sjukdomar – något som till 100% är förebyggbart. Vi tror på våra svenska politiker, att de värnar folkhälsan och vill fatta kloka beslut, speciellt om det finns en stark opinion. Och det finns idag ett starkt stöd och de flesta, oavsett eget tobaksbruk stödjer uppropet Tobacco Endgame Ett Rökfritt Sverige 2025.

Ett måldatum är nödvändigt för att våra barn och unga ska få växa upp i ett tobaksfritt samhälle. Det är nödvändigt för att minska sjuklighet och vårdkostnader så att resurserna bättre räcker för de sjukdomstillstånd som inte går att förebygga. Tobak sprider sjukdom och förtida död. Regering och riksdag kan ändra på detta.

Sverige har lagar och ställt sig bakom konventioner som stödjer insatser för att minska tobaksbruket. Vi har t ex. tobakslagen, hälso- och sjukvårdslagen, barnkonventionen och tobakskonventionen som raticiferades 2005 i samband med beslutet om rökfria serveringsställen, en konvention som utgår från evidensbaserade åtgärder.

Internationellt har en hel del åtgärder vidtagits i högre utsträckning än vad som hittills skett nationellt. Vi vill tro på våra politikers vilja till en tobakspolitik som inte accepterar tobakens förödande konsekvenser. Det kan göras. Andra har gjort det. Nu är det Sveriges tur.

”Tobacco Endgame” – för ett tobaksfritt Sverige år 2025!

 

Vårt Statement till Ministern:

Tack för att NI tagit er tid till detta viktiga möte.

Under två års tid har Tankesmedjan Tobaksfakta och deras vänner, Yrkesföreningarna mot tobak och andra frivilligorganisationer, samlat in namnunderskrifter i hela landet med målsättningen Tobacco Endgame – ett Rökfritt Sverige 2025. Människor i alla åldrar har skrivit på våra listor, oavsett om de själva använt tobak eller inte, så har de med tanke på våra barn och unga, tagit ställning för att även vi i Sverige på sikt ska fasa ut tobaken, vilket detta upprop handlar om.

Det finns en stark och kraftfull opinion som stödjer ett politiskt beslut om en utfasning av tobaken och ett – Rökfritt Sverige 2025! Mer än 70 tunga organisationer, tusentals medlemmar och privatpersoner, står bakom uppropet, med en önskan om ett politiskt beslut och ett måldatum där rökningen inte längre utgör det största folkhälsoproblemet.

Tobak kan verkligen ses som århundradets giftskandal. I Sverige dör 32 personer varje dag som en konsekvens av rökningen, och minst 100 000 personer insjuknar årligen i någon rökrelaterade sjukdom. Det är i allra högsta grad oetiskt att tillåta en välkänd dödlig smittohärd i samhället fortsätta att spridas, utan att göra allt man kan för att eliminera den.

Rökningen är inte bara en katastrof för den enskilda individen och dess anhöriga utan även en tung ekonomisk belastning för samhället, för hälso- och sjukvården men också för en arbetsgivare.

Vi är fullt medvetna om att det finns en industri som varken har våra barn eller folkhälsan i fokus, utan som gör allt för att förhindra, försena och missleda alla steg i den riktning som många länder nu arbetar för – att på sikt fasa ut tobaken ur samhället. Vår förhoppning och tro är att våra folkvalda politiker inte ska låta tobaksindustrin styra över folkhälsopolitiken.

Vi som är här idag, representanter en stark samhällelig opinion. Vi ger vårt fulla stöd till vår regering att ta de beslut och den riktning som krävs i ett folkhälsoperspektiv, för en hållbar framtid och våra barn och ungas bästa.

Yrkesföreningarna mot tobak, Tankesmedjan Tobaksfakta och deras vänner samt 75 organisationer och fackföreningar, många med anknytning till hälso- och sjukvården, tandvården och ungdomsverksamhet.

Idag representerade av:

Agneta Alderstig VISIR

Alexandra Charles 1.6 miljonerklubben

Arne Stråby, VISIR

Carina Hesse Bolin Tobaksfri duo/Hälsoäventyret Uppsala

Ewy Thörnqvist Tobaksfakta

Helene Wallskär Tobak eller Hälsa

Ingrid Talu Lärare mot Tobak

Leena Haarake KSAN

Lena Munch Tandläkarförbundet

Lena Sjöberg Yrkesföreningar mot Tobak

Maria Rankka, Sluta Röka Linjen

Slim Lidén SMART

Ywonne Wiklund Tobaksfri duo

Vad vill du veta mer om?