Nu börjar den vår den svage kallar höst – tid att samla våra krafter i arbetet för ett tobaksfritt Sverige!

Nio av tio svenskar tycker att Sverige ska arbeta mer med efterlevnad av de åtgärder som anges i WHO:s Tobakskonvention. Exempelvis vill sju av tio ha exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen.

Denna opinion tycks våra beslutsfattare ej vara fullt medvetna om. Kunskapen om alla omfattande negativa konsekvenser av tobaksbruk har tyvärr inte heller nått fram till de som ansvarar för angelägna beslut. Vårt arbete måste därför intensifieras för en uppdaterad tobakspolitik.

Representanter för Tobaksindustrin söker på alla sätt vilseleda och lägga ut dimridåer. Just nu lägger de mycket kraft på att försöka dölja att nikotin är en tobaksprodukt. Det interna försäljningsargumentet är att upprätthålla ett högt nikotinberoende i befolkningen, och locka nya kunder inte minst unga i skolålder och unga vuxna.

Alla aktörer ska enligt svensk lag följa Barnkonventionens viktiga grundprinciper och se till att vi skyddar våra barn från tobaksbruk. Nu är det viktigt att skyndsamt inkludera nikotin i tobakslagen. De nya nikotinprodukterna får inte fortsätta att vara oreglerade och ”flyga under radarn”. Tobakslagen är och förblir en skyddslag, och nikotinet produceras från tobaksplantan och bör därför betraktas som en tobaksprodukt.

Tobaksfri Skoltid och höjd skatt på alla tobaks-och nikotinprodukter står också högt på önskelistan nu för att skydda barnen.

Sorgligt nog skymtar det fortfarande fram, att många beslutsfattare tycker som de röker. Ansvariga inom skolan som själva är nikotinberoende är inte alltid så villiga att införa Tobaksfri Skoltid till exempel. Riksdagsledamöter som snusar värnar förstås om snuset, och så vidare. Det vet vi sedan länge.

Organisationer som har barnen i fokus inser att tobak är en fråga som påverkar barn oerhört negativt. Denna insikt ger kraft i debatten och kan förhoppningsvis påskynda goda beslut.

FN:s hållbarhetsmål är också centrala. Sammantaget har tobaksindustrin en negativ effekt på alla 17 mål.  Tobaksindustrins klimatavtryck är dubbelt så stor som Sveriges samlade koldioxidutsläpp.

En av regeringen tillsatt utredning som leds av I Simonsson ska 31 mars 2021 redovisa hur man kan säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och, vid behov, tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror. Syftet är att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter. Tillämpning av Tobakskonventionens artikel 5:3 dvs att förslag till tobakspolitik ej ska utsättas för påverkan från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin är en självklarhet.

Utredningens slutsatser och förslag måste grundas på den kunskap som finns om nikotinets beroendeframkallande karaktär samt den skadliga inverkan det i övrigt har på bland annat den unga väx-ande hjärnan.

Utredaren har ett starkt stöd i den folkliga opinionen för en konsekvent reglering och uppdaterad lagstiftning.

Vid årsskiftet presenterar regeringen den nya ANDTS-strategin. Många av oss har lämnat syn-punkter till sekretariatet, och den möjligheten finns fortfarande. Det blir ett viktigt dokument att luta sig mot i arbetet de kommande fyra åren. Här behövs också en tydligare målsättning mot alla to-baks- och nikotinprodukter!

Rökstoppsprojektet med rötter i Danmark finns nu tillgängligt för alla tobaksavvänjare i Sverige! Det ger en god hjälp i arbetet. Projektet ansvarar för uppföljning av insatserna om man anmält sig på info@rokstoppsprojektet.org, hemsida: www.rokstoppsprojektet.org

Nu kavlar vi upp ärmarna! Vi ger aldrig upp!

För Barnens Skull!

Glad Höst

önskar

Lena Sjöberg

Yrkesföreningar mot Tobak

Vad vill du veta mer om?