Ny handledning om barnmorskans samtal om levnadsvanor

Svenska Barnmorskeförbundet har, med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen, tagit fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor, graviditet och amning. Hållbar livsstil/Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning är titeln.

Mödrahälsovården i Sverige når ut till alla gravida och har möjlighet att stärka en positiv folkhälsoutveckling. Hälften av alla kvinnor har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2017). Syftet med kunskapsunderlaget är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder inom området. Kunskapsunderlagen riktar sig till barnmorskor inom mödrahälsovården, samt till barnmorskor inom andra verksamheter.

Kunskapsunderlaget ger rekommendationer om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som tobaks- och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Underlaget innehåller även kunskap om metoden motiverande samtal, MI.

Två företrädare för Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak finns bland författarna. Agneta Hjalmarsson har medverkat med kapitlet om tobak och Barbro Holm Ivarsson med kapitlen om Socialstyrelsens riktlinjer och om MI.

Vad vill du veta mer om?