Politiker utbildades före valet

Under månaderna före valet gjorde Yrkesföreningar mot Tobak landet runt en rad insatser för att utbilda och knyta kontakter med politiker inför kommande mandatperiod. Insatserna ingick i projektet ”Vi har ett val”.

Här berättar till exempel Margareta Pantzar, Psykologer mot Tobak, om ett lunchmöte som genomfördes för politiker i Uppsala län den 21 maj:

Den 21 maj bjöd vi in till ett lunchmöte under rubriken ”Hälsa och hållbar utveckling – tobaksfrågan i Uppsala län, Ett allvarligt folkhälsoproblem som går att förebygga”. Mötet var en samverkan mellan Yrkesföreningar mot Tobak, Hälsoäventyret och Länsstyrelsen och var en insats inom projektet ”Vi har ett val” Inbjudan skickades till politiker från länets kommuner, regionen på nationell nivå från vår region. Målsättningen var att ge en snabb belysning och möjlighet att diskutera tobaksfrågan ur hälso- och miljömässig samt etisk och samhällsekonomisk synvinkel.

Så här inledde jag mötet: ” Vi har snart ett val och tobaksfrågan är i hög utsträckning en politisk fråga. Vi vill gärna ha en dialog med er politiker i regionen och har därför tagit initiativ till denna träff. Vi hoppas att idag få börja denna dialog men först kort beskriva tobaksfrågan och de behov av politiska beslut som finns för ett framgångsrikt arbete i regionen.”

På Uppsalamötet deltog 14 politiker, bland andra tre riksdagsledamöter, två kommunalråd, en representant från landstingets barn- och ungdomsstyrelse och tre från vårdstyrelsen/regionstyrelsen. Under mötet varvades presentationer med diskussioner och deltagarna fick också ta del av en skrift om tobakskonventionen samt av Yrkesföreningar mot Tobaks valmanifest.

 

Ett blad med några frågor om attityder till och kunskap om tobaksfrågan delades ut och tio personer svarade. Samtliga dessa ville ha fortsatt kontakt, vilket lägger en bra grund för fortsatta kontakter efter valet.

Vad vill du veta mer om?