Referat Tobacco Endgame seminarium 21 september

Landshövding Göran Enander välkomnade deltagarna till det regionala Tobacco Endgame seminariet i Uppsala 21 september. Han lyfte särskilt fram de stora skillnaderna i tobaksbruk mellan olika grupper som bidrar till den ojämlika hälsan och menade att det är viktigt att arbeta tobaksförebyggande för att utjämna dessa hälsoskillnader och särskilt skydda barn och unga från att börja använda tobak.

Temat för lunchseminariet som i år genomfördes digitalt var ”Tobaksfri uppväxt – en förutsättning för en hållbar framtid”. Inbjudna var politiker från kommunerna, regionen och från nationell nivå samt tjänstemän med ansvar för folkhälsofrågor samt organisationer med intresse för tobaksfrågan.

Programmet innehöll bland annat kunskap om hälsoekonomi, ungas utsatthet för nya nikotinprodukter, praktiskt arbete i regionen samt speglade även den aktuella tobakspolitiska situationen. Två timmarsprogrammet avslutades med en diskussion och dialog.

I utvärderingen framkom att seminariet inspirerat till insatser både vad gäller motionsskrivande i riksdagen, arbete i vårdstyrelsen samt organisering av tobaksavvänjning i regionen. Deltagarna på seminariet följs upp med utskick av aktuellt material om tobaksförebyggande insatser via mejl under hösten. Planering av nästa års seminarium har påbörjats.

Vad vill du veta mer om?