Regeringen vill införa rökfritt på uteserveringar

Rökfritt på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Det är det mest uppmärksammade förslaget i regeringens planerade tobaksproposition.

Innehållet i lagförslaget blev känt i fredags då socialministern höll en pressträff på Stockholms Central samtidigt och den föreslagna lagtexten skickades på remiss till lagrådet.

Den planerade propositionen innehåller även bland annat krav på tillstånd för att få syssla med partihandel och detaljhandel med tobak, förbud mot småförpackningar med portionssnus och höjda straff för olovlig tobakshandel.

Det exponeringsförbud som YmT och många andra tobaksförebyggare har efterlyst finns dock inte med i regeringens förslag. Regeringen nöjer sig med att förbjuda kommersiella meddelanden om tobaksprodukter inne i vanliga affärer. Förpackningarna får även fortsatt visas.

Det uteblivna exponeringsförbudet har hittills inte uppmärksammats i medierna. Allt fokus har riktats mot de nya rökförbuden Om regeringens förslag går igenom blir det alltså från och med 1 januari 2019 förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser samt vid entréer till lokaler för allmänheten och på platser utomhus som är till för dem som ska åka med inrikes kollektivtrafik. Rökförbuden ska även gälla bland annat e-cigaretter och örtcigaretter.

I lagrådsremissen lämnar regeringen även förslag på genomförande av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv. Regeringen föreslår också att riksdagen ska godkänna att Sverige ratificerar (ansluter sig till) tobakskonventionens protokoll om åtgärder mot illegal handel.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmelserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror.

Läs lagrådsremissen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/lag-om-tobak-och-liknande-produkter/

 

Vad vill du veta mer om?