Så firar Yrkesföreningar mot Tobak 25 år

I år firar Yrkesföreningar mot Tobak 25-årsjubileum! Ett utmärkt tillfälle att öka det tobaksförebyggande engagemanget ännu mer i våra yrkeskårer och att lyfta tobaksfrågan i samhällsdebatten.

De fem yrkesföreningarna planerar många aktiviteter under 2017. Här kan du läsa om några.

Mona Wahlgren, ordförande i Sjuksköterskor mot Tobak:

Sjuksköterskor mot Tobak vill under jubileumsåret 2017 nå ut till alla sjuksköterskor och barnmorskor om vikten av att arbeta med tobaksprevention. Budskapet om målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 får god genomslagskraft också tack vare gott och mångårigt samarbete med Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening samt Barnmorskeförbundet.

Bland aktiviteterna finns en studiedag med föreläsningar om hur man arbetar med tobaksprevention och tobaksavvänjning. Vid externa utbildningsdagar i Motiverande samtal och diplomering till tobaksavvänjare runt om i landet och i forum som exempelvis skolsköterskekongressen ska vi också vara med och sprida kunskap om sjuksköterskans roll i det tobakspreventiva arbetet. Under Almedalsveckan samarbetar vi med övriga i Yrkesföreningar mot Tobak samt med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Hans Gilljam, ordförande i Läkare mot Tobak:

Tisdagen 25 april bjuder vi in till föreläsningar på Svenska Läkaresällskapet kl. 18-19.30. Temat är ”Läkare mot tobak 25 år” – vår förenings jubileumsår sammanfaller med YmT:s eftersom Läkare mot Tobak var den första yrkesföreningen som bildades. Detta är ett tillfälle vi vill fira och vi hoppas få dit många kollegor som är intresserade av tobaksförebyggande tillbaka-och framåtblickar.

I övrigt kommer vårt arbete under året att handla väldigt mycket om opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 där vi samverkar med övriga yrkesföreningar, Tobaksfakta och andra organisationer. Tobacco Endgame ger oss viktig dragkraft.

Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak:

Psykologer mot Tobak lägger mycket tid och resurser på att hålla vår hemsida uppdaterad med aktuell information. Den har i år arbetats om. En av målsättningarna har varit att hemsidan ska innehålla mer information för allmänheten. Vi lanserar även en ny domän som heter Tobaksstopp.nu för att allmänhet och journalister ska ha lättare att hitta dit. Till hemsidan hör även vårt nyhetsbrev som skickas ut 3-4 gånger per år eller vid behov.

Vi producerar också en kunskapsöversikt om tobakspreventivt arbete med unga och vi delar ut ett nytt ungdomsstipendium. Den maximala stipendiesumman är maximalt 10 000 kr, som kan delas mellan ett eller flera projekt.

Vi utvecklar även vårt arbete med kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäkring av tobaksavvänjningsutbildningarna i Sverige. Utöver att arrangera en nätverksträff för diplomutbildare i samarbete med LmT, SmT och TmT som vi gör varje år, inleds ett kvalitetssäkringsprojekt med besök på samtliga diplomutbildningar. För att bidra till en enhetlig tobaksavvänjning i Sverige planeras dessutom produktion av 1) en vägledning till professionen om tobaksavvänjning med ungdomar, 2) en vägledning för barnmorskor om samtal om tobak med gravida och 3) informationsblad om hur man slutar med tobak till vuxna respektive till ungdomar.

Vi är också aktiva i projektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och planeringen av LUFT-konferensen och deltog även i den europeiska tobakskonferensen i Portugal.

Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak:

Sedan vår förening bildades har vi för varje år stärkt vår roll och lyckats få våra kolleger och de styrande i olika församlingar att inse tandvårdens potential i och med att vi träffar hela befolkningen och har lätt att motivera till tobaksstopp eftersom tobaksskador syns direkt och läker ut direkt just i munnen. I år medverkar vi på många olika arenor, framför allt i Almedalen och på Odontologisk Riksstämma med seminarier för att belysa tandvårdens möjligheter, både politiskt och på individnivå i behandlingsstolen.

I dag har vi också över sjuhundra på vår facebooksida. Aktiviteten är hög och vi bjuder in alla, oavsett yrke och bakgrund att gilla, dela och sprida tobaksinformation.

Eftersom våra ekonomiska resurser är mer och mer begränsade har vi inget extra arrangemang trots att det är jubileumsår. Det hade varit roligt, men det får bli 2025 när Sverige blivit rökfritt.

Ingrid Talu, Lärare mot Tobak:

Vi fortsätter att möta de som är engagerade i skolans verksamhet både vid mindre möten och på större konferenser.

Vi fortsätter även att delta på de politiska partiernas kommun- och landstingsdagar för att motivera kommunpolitiker till olika åtgärder för minskat tobaksbruk och för att skydda framför allt barn och unga.

Vi medverkar i arbetet med Tobacco Endgame för att få fler att förstå att det går att minska tobaksbruket i samhället. Just nu är det viktigt att fler kommuner ansluter sig till Tobacco Endgame.

När det gäller tobaken som ett hinder för hållbar utveckling fortsätter vi bland annat arbetet med att kartlägga pensionsfondernas investeringar i tobaksindustrin. Vi vill också informera om dessa investeringar och försöka påverka investerare.

Men egentligen firar vi 25 år först när exponeringsförbudet för tobak är genomfört! De politiker, det politiska parti, som inte förstår att exponeringsförbudet har stor betydelse för ungdomars tobaks- och drogfrihet, värnar inte ungdomarna hälsa och skolans arbetsmiljö. Exponeringsförbud är en av flera åtgärder som är så viktiga för att stödja oss som arbetar för att skolan skall vara en drogfri miljö för både elever och vuxna.

Vad vill du veta mer om?