SmT presenterade den svenska modellen vid patientsäkerhetskonferens i Dubai

Ann Post och Mona Wahlgren från Sjuksköterskor mot Tobak medverkade vid den internationella konferensen Nursing Care and Patient Safety, NCPS, i Dubai i Förenade arabemiraten 28-30 november. Läs deras konferensrapport:

Patientsäkerhet omfattar allt från sjukvårdsorganisation till omvårdnad vid sängkanten. Sjuksköterskans och barnmorskans profession och position är stark i många länder och förstärks allt mer. På denna konferens påpekade inledningstalaren, docent Vicki Cope, Murdoch University, Western Australia, att sjuksköterskor är till antalet den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården i hela världen. En resurs som ger stora möjligheter att påverka utfall av vård och behandling och förebygga komplikationer och ohälsa.

Genom Global Scientific Events Academy sponsras konferenser för spridning och erfarenhetsutbyte av bland annat omvårdnadsforskning genom Global Nursing Conferences. Den aktuella konferensen i Dubai handlade om säkerhet i vården med fokus på sjuksköterskans arbetsområde.

Deltagarna var förutom från värdlandet även från Jordanien, Oman, Egypten, Saudiarabien, Indonesien, Afghanistan tillsammans med mer långväga talare från Australien, Turkiet, Cypern och ..Sverige. Mona Wahlgren, ordförande i Sjuksköterskor mot Tobak fick en inbjudan att berätta om vårt arbete i föreningen. Erbjudandet antogs att i en ”Special session” tillsammans med Ann Post, vice ordförande, presentera det tobakspreventiva arbetet i Sverige med fokus på sjuksköterskans roll.

Första dagen ägnades helt åt begreppen ”safety and quality” i sjukvården.

Professor Seval Akgun, med lång erfarenhet från arbete med ackreditering av patientsäkerhet i Asien och i WHO/EURO, visade att effekterna i skador och kostnader är enorma till följd av felbehandling, enbart skadorna på grund av sjukhusvård beräknas  orsaka upp emot 400 000 årliga dödsfall i världen. I Europa drabbas en av tio patienter av skador vid sjukhusvård, mer än hälften av dessa kan undvikas.

I vår workshop styrdes fokus till rökstopp vid operation. WHO:s guidelines för ackreditering som finns på hemsidan (www.who.int/patientsafety) följdes, dessa kan användas på alla nivåer, både för hälsosystem och planering av direkt patientvård. Betydelsen av enkla rapporteringssystem av incidenser med feedback till medarbetare visar sig öka säkerheten. Inga bestraffningar ska ges utan fokus ska ligga på analys och förbättringar av processer i vården. Vikten av undervisning och träning särskilt i specialistutbildningar av sjuksköterskor betonades liksom stöd inför kommande ledarskap inom olika vårdformer.

Flera presentationer handlade om arbetsrelaterad stress och oro bl.a. för våld. Inom psykiatrin var fyra kategorier (verbal, fysisk, psykisk, sexuell) undersökta och förekomsten rapporterades till mellan 54 och 70 procent. Stöd genom regelverk, utbildning och handledning är viktiga för att undvika personalflykt.

Intressanta omvårdnadsstudier var t.ex. kroppsuppfattning efter behandling av bröstcancer hos kvinnor i Jordanien. Religion och familjens stöd var viktiga för återhämtning, men en rädsla fanns att mannen skulle skaffa en ny kvinna (muslimska män tillåts ha fyra, men har försörjningsplikt).

Korrelationen mellan drogberoende och livskvalitet visade ett signifikant negativt samband i en annan studie inom psykiatrin på Minia sjukhus i Egypten. Vikten av psykosociala insatser betonades vid behandling av missbruk.

Vår presentation ”Tobacco Free Nurses – A way to support patients to stop?” lättade upp den mer vetenskapliga delen av konferensen. Vi presenterade den svenska modellen där Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor verkar vara ensamma i sitt slag. Historien och betydelsen av de ideella yrkesföreningarnas bildande och påverkan på tobakspolitiken skildrades. Samarbetet mellan professionerna och deras yrkesförbund liksom med myndigheter imponerade på åhörarna.

Initiativet att Sjuksköterskor mot Tobak erbjuder tobaksavvänjning på ett 6-dagars internat till sina kolleger som möjliggörs genom support av den fackliga organisationen var unikt. Långtidsuppföljning (2 resp. 5 år efter deltagande) som visade förutom på över 60 procent  tobaksfrihet, frihet från skam och skuld också på en ökad motivation att ta upp tobaksfrågan med sina patienter, väckte diskussion.

Arrangörerna av konferensen visade stort intresse för vår presentation. Om vi har lyckats väcka engagemang för ett konferenstema om Tobacco endgame så var resan värt att göra!

Ann Post
Mona Wahlgren

Vad vill du veta mer om?