Yrkesföreningar Mot Tobak
i Almedalen 2022

I år går Almedalsveckan av stapeln på plats på Gotland och flera av Yrkesföreningar mot Tobaks medlemmar ordnar viktiga seminarier och debatter om tobaksprevention.

Kunskapsstöd om tobak – vad finns och vad behövs på den lokala nivån
5  juli 09.00 -10.00
Arrangör Psykologer mot Tobak

Vilka trovärdiga källor finns för frivilligorganisationer och kommuner som genomför och organiserar det tobaksförebyggande arbetet. Vilket kunskapsstöd saknas eventuellt?

Medverkande:Vidar Albinsson, ledamot, utvecklingsstrateg,  Psykologer mot Tobak
Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här


Dom tärande industrierna och ohälsan profitörer – Hur länge finns dom kvar?
5 juli 10.00-11.00,
Arrangör Tankesmedjan Nocturum, IOGT-NTO, Narkotikapolitiskt Centrum, Djurens Rätt, Tobaksfakta, oberoende tankesmedja

Vi vet idag mycket om alla negativa hälsoeffekter av tobak, alkohol, narkotika och kött, men trots denna vetskap finns ännu dessa industrier kvar. Hur kan vi gemensamt utmana de tärande industrier som profiterar på vår ohälsa?

Vi ser hur hälsokonsekvenser får delar av dessa industrier att reagera och att de utmanas av andra varor och produkter, och förändrade levnadsvanor, men trots detta är de väldigt starka. Ska vi acceptera att människor far illa och kanske till och med blir sjuka i onödan? Ska inte våra tyvärr begränsade sjukvårdsresurser satsas på behandling av sjukdomar som människor drabbas av oförskyllt? I samtalet medverkar, Peter Moilanen ( chef för Narkotikapolitiskt Center), Lucas Nilsson ( ordförande för IOGT-NTO) Camilla Bergvall (ordförande för Djurens rätt) och Lena Sjöberg (ordförande Tobaksfakta). Farida al-Abani från Tankesmedjan Nocturum modererar samtalet.

Medverkande:

 • Farida Al Albani, generalsekreterare, Tankesmedjan Nocturum
 • Lena Sjöberg, leg tandl ordförande, Tobaksfakta
 • Peter Moilanen, chef, Narkotikapolitiskt Center
 • Lucas Nilsson, ordförande, IOGT-NTO
 • Camilla Bergvall, ordförande, Djurens Rätt

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, ”Furilden”

Läs mer om seminariet här

Tobaksförebyggande arbete i kommuner
5 juli kl 11.00 -12.00
Psykologer mot Tobak

Nyrekrytering av nikotinberoende sker bland barn i kommuner. Vilka olika förutsättningar finns för en kommun att stå emot tobaksindustrins påverkan?

Medverkande:

 • Vidar Albinsson, ledamot, utvecklingsstrateg Värnamo kommun, Psykologer mot Tobak
 • Farida Al Albani, tobaksexpert, Psykologer mot Tobak

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här

Tackla tobak i tandvården, vi har nycklarna till nikotinfritt Sverige
5 juli 13.00-14.30
Tandvård mot Tobak

Från brunt och ute till vitt, fräscht och inne. Barn och unga luras in i ett nikotinberoende medan vuxenvärlden står oförstående. Det är en stor politisk fråga som behöver lösas på politisk nivå för att tandvården ska lyckas hjälpa våra barn och unga till frihet från tobak och nikotin.

På seminariet presenteras den senaste forskningen om nikotin och vi får information om nya nikotinprodukter som erbjuds, inte minst digitalt. Det är en ny värld för den oinvigde, och en guldkalv för tobaksindustrin. Lagar finns och kommer, men kryphålen är många och svåra att förutse. Är nikotinprodukter verkligen tobaksfria när nikotinen utvinns ur tobaksplantan? Hur påverkas miljön av tobaksodling? Vad händer med vår närmiljö när fimpar och prillor slängs på gator och i naturen? Det finns många svåra frågor, och vi diskuterar svaren tillsammans med experter och företrädare för tandvården

Medverkande: 

 • Birgitta Enmark, vice ordf, leg tandhyg, Tandvård mot Tobak
 • Johanna Reuterving Smajic, ledamot, leg tandhyg, Tandvård mot Tobak
 • Inger Eriksson, ledamot tandsköterska, Tandvård mot Tobak
 • Chaim Zlotnik, ordf leg tandl, Sveriges Tandläkarförbund
 • Yvonne Nyblom, ordf leg tandhyg, Svensk tandhygiensitförening
 • Lena Sjöberg, ordf leg tandl, Tandvård mot Tobak

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

Läs mer om seminariet här 


En god och jämlik hälsa för alla – hur når vi dit?
5 juli 14.30-16.00
Arrangör Sjuksköterskor mot Tobak

För att nå målet om en god och jämlik hälsa krävs insatser för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, riskkonsumtion av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet utgör fyra av de största riskfaktorerna för ohälsa. Vi lyckas inte fullt ut nå till alla behövande.

Nationella riktlinjer finns för vård och behandling av dessa men utvärdering visar att många patienter inte erbjuds det stöd som de behöver. För att minska den ojämlika hälsan behöver vårdens insatser nå de grupper där förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är störst. Hur når vi dit? Målsättningen för ett Rökfritt Sverige – 2025 är att mindre än 5 % av befolkningen röker. Folkhälsomyndighetens senaste statistik från 2021 i den nationella folkhälsoenkäten visar att målet är nära – 6 procent dagligrökare bland vuxna – lika för både kvinnor och män. Men statistiken visar också att bruket är ojämlikt fördelat i befolkningen. För personer med kort utbildning röker 13 procent dagligen jämfört med 3 procent för de med lång utbildning. Dagligrökning är också vanligare bland personer med skillnader i sociala och ekonomiska förhållanden liksom funktionsnivå. Hur kan insatserna utformas och vilket stöd krävs för att uppnå jämlikhet?

Medverkande:

 • Ann Post, moderator, vice ordförande, Sjuksköterskor mot Tobak
 • Sofia Shakibi, företagsskjuksköterska, Stockholms Universitet
 • Josefin Jonsson, enhetschef, Enheten för tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten
 • Inger Torpenberg, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening
 • Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter
 • Mikaela Odenmyr, ordförande, Astm-och Allergiförbundet

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel, ”Furilden”

Läs mer om seminariet här

Vad vill du veta mer om?