Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

Psykologer mot Tobak vill vara en kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor. De svarar på frågor, ger kostnadsfri telefonhandledning och anordnar ibland studiedagar för sina medlemmar.

Psykologer mot Tobak är samtidigt en expertorganisation som fungerar som rådgivare till myndigheter och praktiker i hela landet, tar fram kunskapsöversikter och utvecklar material och anordnar konferenser och seminarier. Föreningen leder arbetet tillsammans med Yrkesföreningar mot Tobaks standard och kvalitetssäkringsarbete av diplomutbildningar i tobaksavvänjning.

Psykologer mot Tobak arbetar även med lobbying och opinionsbildning i tobakspreventiva frågor.

Besök sidan

 

Vad vill du veta mer om?