”Vården måste tydligt avråda gravida från nikotinprodukter!”

– Informationen om hälsoriskerna med olika tobaks- och nikotinprodukter måste bli tydligare och mer korrekt. När man är gravid är snus och andra rökfria nikotinprodukter lika farliga för fostret som rökning. I dag är det alldeles för få som känner till det!

Det säger forskaren och barnläkaren Anna Gunnerbeck i en intervju på www.tobaksfakta.se. Anna Gunnerbeck är ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och doktorerade nyligen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hennes avhandling visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning när det gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt samt andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. Om kvinnan slutade snusa tidigt i graviditeten sågs ingen riskökning.

– Snus är inget säkert alternativ till rökning när man väntar barn, säger Anna Gunnerbeck.

Rökning under graviditet har kopplats till bland annat ovanstående risker för barnet. Men tidigare har det saknats kunskap om vad det är i tobaksröken som kan skada det ofödda barnet – förbränningsprodukterna eller nikotinet?

– Inte minst i Sverige är det en mycket viktig fråga eftersom vi här har en utbredd användning av snus, som tillför stora nikotindoser men inga förbränningsprodukter, säger Anna Gunnerbeck.

– Dessutom ökar användningen av e-cigaretter och andra produkter som tillför nikotin utan förbränning runt om i världen. Det blir därför allt viktigare att förstå och informera om hur nikotin påverkar oss.

Eftersom hennes studier visar lika höga skaderisker för barn till snusande mammor som vid rökning under graviditet, drar Anna Gunnerbeck slutsatsen att dessa risker beror på nikotinet.

Hon vill att hälso- och sjukvårdspersonal får djupare kunskap om hälsoeffekterna av nikotin. Då kan de informera på ett bättre och tydligare sätt både om riskerna med rökning och om riskerna med snus och andra nikotinprodukter.

– Nikotinet i snus har lika skadliga effekter på fostret som nikotinet i cigaretter. Vi vet idag tillräckligt om skadliga effekter av snusanvändning och rökning under graviditet för att kunna slå fast att nikotinprodukter ska undvikas när man är gravid.

 

 

 

Vad vill du veta mer om?